Privacy Verklaring

PRIVACYVERKLARING

DHM BV respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): DHM BV , gevestigd te Metaalstraat 6 , 8471 AA , Wolvega , Kvk-nummer: 54294924 .

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door DHM BV . Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïndentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïndentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u na gelang dit van toepassing is in verhouding met het verwerkingsdoel :

-Naam

– Adresgegevens

– E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)

– Bankrekeningnummer(s)

– Opleiding(sniveau)

– Gegevens betreffende uw werk, zoals salaris, functie etc.

– (technische) gegevens van voertuigen

– (technische) gegevens van producten die fysiek in verbinding staan met voertuigen

– (technische) gegevens van producten

Artikel 3 – Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor

– Een betere dienstverlening naar u toe

– Het onderhouden van relaties met u

Het verwerken van uw bestellingen en/of aankopen

Onze personeelsadministratie

– Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Ter ondersteuning van het produceren van onze producten op welke manier dan ook

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (Electronisch) register.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wisseling van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via Info@dhmsales.nl

2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaringen vallen.

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen

1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: Info@dhmsales.nl .

2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 – Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot; het management ,Info@dhmsales.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 13 maart 2020 tot nader order.


Informatie opslaan

 Wanneer u deze website bezoekt, kunnen we bepaalde informatie opslaan die te maken heeft met uw bezoek.

 Dit zijn onder meer:

• Het IP-adres – niet te herleiden naar u als persoon (gemaskeerd)
 • De Internet Service Provider (ISP)
 • De duur van het bezoek
• De pagina’s die bezocht worden
• De instappagina/uitstappagina
• Het aantal keren dat de website bezocht wordt
• Het apparaat dat gebruikt werd
• Informatie over het besturingssysteem
• Informatie over de internetbrowser

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de dienst “Analytics”. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en rapportages te krijgen hierover. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

DHM B.V. heeft een verwerkingsovereenkomst met Google.